1.บันทึกขอไปราชการ(ในจังหวัด)
2.สัญญายืมเงินด้านหน้า
3.สัญญายืมเงินด้านหลัง
4.หนังสือขออนุญาตไปราชการ (ต่างจังหวัด)
5.บันทึกขออนุมัติยืมเงิน
6.บันทึกส่งใช้เงินยืม
 

เอกสารประกอบการยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (Training OBEC)

เอกสารการยืมเงิน
1. บันทึกขออนุมัติยืมเงิน
2. สัญญายืมเงิน (2 ฉบับ)
3. เอกสารรายละเอียดการลงทะเบียน print จากระบบ (2 ฉบับ)
4. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
5. บันทึกขออนุญาตไปราชการ /หนังสือขออนุญาตไปราชกา

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารการส่งใช้เงินยืม (ต้องส่งใช้ภายใน 15 วันหลังจากอบรมเสร็จ)
1. บันทึกส่งใช้เงินยืม
2. สำเนาสัญญายืมเงิน
3. บันทึกขออนุญาตไปราชการ / หนังสือขออนุญาตไปราชการ
4. เอกสารรายละเอียดการลงทะเบียน (print จากระบบ)
5. หลักฐานการจ่าย (ใบเสร็จรับเงิน แบบรายงานการเดินทาง)
6. เงินสด (ถ้ามี)


   
      Create 19/7/2560 - 20:00 ict@chon1.go.th